Skip to content

Vertellers 2023

Graag stellen wij u de vertellers en workshopleiders voor Expeditie Ameland Living with the Elements.

We’re pleased to introduce you to the storytellers and workshopleaders from Expedition Ameland Living with the Elements.

Wir möchten Ihnen die Geschichtenerzähler und Workshopleiter vorstellen von Expedition Ameland Living with the Elements.

Nederlands
Daniel Morden is een van de bekendste vertellers van traditionele verhalen in het Verenigd Koninkrijk. Hij vertelt al meer dan dertig jaar als professional verhalen, in paleizen en gevangenissen, kinderdagverblijven en universiteiten, van Australië tot het Noordpoolgebied. Zijn repertoire varieert van vreselijke grappen tot spannende avonturen tot aangrijpende mythen over liefde en verlies. In 2017 ontving hij de Hay Festival-medaille. Hij is ook een bekroond auteur. Als THE DEVIL’S VIOLIN creëert hij aangrijpende uitvoeringen van verhalen met live muzikale begeleiding.
Podcast
Website

English
Daniel Morden is one of the UK’s leading tellers of traditional tales. He has told stories for a living for over thirty years, in palaces to prisons, nurseries and universities, from Australia to the Arctic. His repertoire ranges from awful jokes to thrilling adventures to poignant myths of love and loss. In 2017 he was awarded the Hay Festival medal. He is also an award-winning author. As THE DEVIL’S VIOLIN, he creates haunting performances of stories with live musical accompaniment. 
Podcast
Website

Deutsch
Daniel Morden ist einer der führenden britischen Erzähler traditioneller Geschichten. Er erzählt seit über dreißig Jahren Geschichten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, in Palästen, Gefängnissen, Kindergärten und Universitäten, von Australien bis zur Arktis. Sein Repertoire reicht von schrecklichen Witzen über spannende Abenteuer bis hin zu ergreifenden Mythen über Liebe und Verlust. 2017 wurde er mit der Hay Festival-Medaille ausgezeichnet. Er ist auch ein preisgekrönter Autor. Als THE DEVIL’S VIOLIN kreiert er eindringliche Aufführungen von Geschichten mit musikalischer Live-Begleitung.
Podcast
Website

Nederlands
Veva Gerard is opgeleid tot professioneel ‘kunstenaar van het gesproken woord’. Ze studeerde af aan LUCA in Leuven en aan de Kleine Academie in Brussel. 
Ze begon als presentatrice, voordrachtkunstenaar en actrice. Later ontdekte ze het vertellen van verhalen. 
Ze lobbyde en zorgde ervoor dat storytelling een officiële plaats kreeg in het vernieuwde kunstdecreet voor het deeltijds kunstonderwijs van het Ministerie van Onderwijs. Haar eigen cursus storytelling aan de Podiumacademie Lier wordt druk bezocht door studenten uit Vlaanderen en Nederland en collega’s van andere academies, wat haar een voltijdsstorytellingdocent maakt. Voor de Federation for European Storytelling werkte ze aan een competentiemodel voor oralstorytelling en ontwikkelde ze een toolbox om hiermee aan de slag te gaan.
Maar ze staat natuurlijk ook graag op het podium, bij voorkeur met haar muzikale vertelcollectief ‘Zus en Zo‘.
Persoonlijke website

English
Veva Gerard is trained as a professional ‘artist of the spoken word’. She graduated from LUCA in Leuven and from the Kleine Academie in Brussels. 
She started as a presenter, recitation artist, and actress. Later on, she discovered storytelling. 
She lobbied for and ensured storytelling an official place in the renewed art decree for part-time art education by theMinistry of Education. Her own storytelling course at thePodiumacademie Lier is well attended by students fromFlanders and the Netherlands and colleagues from otheracademies, making her a full time storytelling teacher. For theFederation for European Storytelling, she worked on a competence model for oral storytelling, and she developed a toolbox to get started with this model. 
But of course, she also likes to perform on stage, preferablywith her musical storytelling collective ‘Zus en Zo‘.
Personal website

Deutsch
Veva Gerard ist als professionelle „Künstlerin des gesprochenen Wortes“ ausgebildet. Sie absolvierte die LUCA in Leuven und die Kleine Academie in Brüssel.  
Sie begann als Moderatorin, Rezitationskünstlerin und Schauspielerin. Später entdeckte sie das Geschichtenerzählen. 
Sie setzte sich dafür ein und sicherte dem Geschichtenerzähleneinen offiziellen Platz im erneuerten Kunstdekret für Teilzeit-Kunsterziehung des Bildungsministeriums. Ihr eigenerStorytelling-Kurs an der Podiumacademie Lier wird von Studenten aus Flandern und den Niederlanden sowie von Kollegen anderer Akademien gut besucht, was sie zu einerVollzeitlehrerin für Storytelling macht. Für die Federation for European Storytelling arbeitete sie an einemKompetenzmodell für mündliches Geschichtenerzählen und entwickelte eine Toolbox, um mit diesem Modell zu beginnen.
Aber natürlich steht sie auch gerne auf der Bühne, am liebstenmit ihrem musikalischen Geschichtenerzähler-Kollektiv ‘Zus en Zo‘.
Website

Nederlands
Heike Vigl is een verhalenverteller die muziek speelt of een muzikant die verhalen vertelt, woont midden in de bergen op de grens van drie culturen en drie talen: Duits, Italiaans en Ladinisch. Deze diversiteit en het landschap samen met haar liefde voor muziek hebben grote invloed op haar werk als verhalenverteller sinds 2008. 
Luchtigheid en passie, een vleugje durf en een zweem van griezeligheid, esprit en een grote liefde voor haar verhalen vormen haar manier van verhalen vertellen. Ze vertelt ze in haar lokale dialect, in het Duits, Italiaans, Engels en Russisch. En ze ontwerpt en maakt haar eigen kleding.
Website

English
Heike Vigl  is a storyteller playing music or a musician telling stories, lives in the middle of the mountains on the border of three cultures and three languages: German, Italian and Ladin. This diversity and the landscape along with her love for music very much influence her work as a storyteller since 2008. 
Lightness and passion, a touch of boldness and a hint of eeriness, esprit and a big love for her stories make up her way of telling stories. She tells them in her local dialect, in German, Italian, English and Russian. And she creates and tailors her own clothes.

Deutsch
Heike Vigl ist musizierende Geschichtenerzählerin odergeschichtenerzählende Musikerin, lebt mitten in den Bergen an der Grenze von drei Kulturen unddrei Sprachen: Deutsch, Italienisch und Ladinisch. DieseVielfalt und die Landschaft sowie ihre Liebe zur Musik prägenseit 2008 ihre Arbeit als Geschichtenerzählerin. 
Leichtigkeit und Leidenschaft, ein Hauch von Kühnheit undein Hauch Unheimlichkeit, Esprit und eine große Liebe zuihren Geschichten machen ihre Art von Geschichtenerzählen. Sie erzählt sie in ihrem lokalen Dialekt, auf Deutsch, Italienisch, Englisch und Russisch. Und sie kreiert undschneidert ihre eigene Kleidung.
Website